ΜΑΝ –ΜΑΡ ΙΚΕ

Επωνυμία : ΜΑΝΩΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ  ΚΑΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
δτ.: ΜΑΝ –ΜΑΡ ΙΚΕ
Εταιρικό κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) και σχηματίζεται από οχτώ χιλιάδες (8.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00€) έκαστο.
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε οχτώ χιλιάδες (8.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00€) έκαστο που αντιστοιχούν σε οχτώ χιλιάδες (8.000) εταιρικά μερίδια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό 8.000 ευρώ διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες (8,000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους  εταίρους Α και Β  κατά τα κατωτέρω:
Α) Η Μαρία Καλή του Αναστασίου κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά  (4,000) ευρώ και έλαβε τέσσερεις χιλιάδες (4,000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,
Β) Ο Εμμανουήλ Καλής του Αναστασίου κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά (4,000) ευρώ και έλαβε τέσσερεις χιλιάδες (4,000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι 8,000 ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.
Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες (8,000) εταιρικά μερίδια.
Η εταίρος (Α) έχει τέσσερεις χιλιάδες (4,000) εταιρικά μερίδια, αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4,000) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά) . 
Ο εταίρος (Β) έχει τέσσερεις χιλιάδες (4,000) εταιρικά μερίδια, αξίας τέσσερεις χιλιάδες (4,000) ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά) .
ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Δεν υφίστανται.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ :Δεν υφίστανται.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 145569820000
ΑΦΜ : 800949395
 Έδρα : Νομός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/Δήμος ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Περιοχή Β ΜΑΡΜΑΡΙ Τ.Κ. 85900.
Εταίροι /Εκπρόσωποι / Διαχειριστές
Α) Μαρία Καλή του Αναστασίου κατοίκου Αστυπάλαιας , κάτοχος του υπ’ αριθμό ΑΖ446041 Α.Δ.Τ του Α.Τ Καλύμνου με Α.Φ.Μ 130737743 Δ.Ο.Υ Κώ
Β) Εμμανουήλ Καλής του Αναστασίου κατοίκου Αστυπάλαιας,  κατόχου του υπ’ αριθμό AN452513 Α.Δ.Τ του Α.Τ Καλύμνου με Α.Φ.Μ 049020789 Δ.Ο.Υ Κώ
Ημ/νία Σύστασης : 12/03/2018